• МИССИЯ

МИССИЯ

Ош МУнун миссиясы

  • Компетенттүүлүк мамиле менен заманбап билим берүү процессинде сапаттын кепилдигин камсыздоо;
  • билим берүүнүн, илимдин жана маданияттын дүйнөлүк мейкиндигине интеграциялануу;
  • жаштарда адептик, маданий жана илимий баалуулуктарды, улуттук, руханий маданиятты калыптандыруу;
  • Мамлекеттин экономикалык, социалдык, маданий, саясий өнүгүүсүн камсыздоо үчүн өзүнүн интеллектуалдык потенциалын, өндүрүштө жана кесиптик ишмердүүлүктө, илимде жүзөгө ашыра ала турган жогорку профессионалдык кадрларды даярдоо.

Өзгөн эл аралык медициналык колледжинин миссиясы:

  • Окутуунун инновациялык методдорун колдонуу менен жогорку квалификациялуу, замандын жана жумуш берүүчүлөрдүн талабына жооп берген орто кесиптик медициналык адистерди даярдоо;

· Кыргызстандын cаламаттыкты сактоо тармагын кесиптик компетенцияларга ээ болгон кадрлар менен камсыз кылуу;

· Жаштарга үзгүлтүксүз билим берүү менен бирге аларды адеп ахлакка, гумандуулукка, патриоттуулукка, толеранттуулукка жана улуттар аралык достукту баалоого тарбиялоо.